Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

PRODUCIÓN E CONSUMO SUSTENTABLES: Metabolismo Urbano

Os indicadores de sustentabilidade do grupo Metabolismo Urbano atópanse dentro do eixo temático da Produción e Consumo Sustentables.

Indicadores: 

Consumo de auga per cápita

Descrición breve
Determina o consumo de auga distribuída por habitante para unha determinada rexión. Exprésase en m3*habitante-1*ano-1 e fai referencia ao consumo doméstico e municipal de auga, a excepción do consumo nos sectores económicos.

Fórmula de cálculo
a/b

Variables
a - consumo de auga rexistrado
b -total de habitantes

Unidades
m3*hab.-1*ano-1

Fontes
INE España; INE Portugal; IGE

Análise breve

Valoración: 

negativo

negativo

Consumo de electricidade producida a partir de fontes de enerxía renovables (E-FER)

Descrición breve
Proporción entre a electricidade producida a partir de fontes renovables e o consumo bruto de electricidade.
A Directiva da Comisión Europea sobre produción de electricidade a partir de fontes de enerxía renovables (Directiva nº 2001/77/CE de 27 de setembro13) fixa metas indicativas específicas para cada país para o ano 2010 en relación a 1995, propondo á UE un obxectivo do 22,1%.

Fórmula de cálculo
(a/b)*100

Variables
a - enerxía eléctrica producida por fontes de enerxía renovable

Valoración: 

positivo

positivo

Consumo enerxético en mobilidade

Descrición breve
Consumo de enerxía final dos transportes, referente á mobilidade de persoas e bens. O indicador exprésase en toneladas equivalentes de petróleo por cada 1000 habitantes.

Fórmula de cálculo
a/1000b

Variables
a - consumo enerxético por sector
b - número de habitantes

Unidades
tep/1000hab.

Fontes
INEGA; EEA ; INE Portugal; DGEG; CER; IDAE/Mytic

Análise breve
86

Valoración: 

neutro

neutro

Intensidade enerxética na economía

Descrición breve
A intensidade enerxética final é un indicador da eficiencia da economía que evidencia a relación entre a enerxía final consumida e a produción de bens. Unha intensidade enerxética da economía elevada indica unha baixa eficiencia da “conversión” de enerxía en riqueza.

Fórmula de cálculo
a/b

Variables
a – enerxía final consumida en toneladas equivalentes de petróleo
b – PIB a prezos constantes, con base no 2000 (en millóns de euros)

Unidades
tep/1000000€

Valoración: 

negativo

negativo

Porcentaxe de residuos urbanos recollidos selectivamente

Descrición breve
Cantidade de residuos que son obxecto de deposición separada por parte do titular fronte á cantidade total de residuos recollidos, coa finalidade de ser reciclados.
A recolla diferenciada de residuos maximiza a reciclaxe e outras formas de valorización dos residuos, reducindo a cantidade de residuos depositados en vertedoiros.

Fórmula de cálculo
(b/a)*100

Variables
a-    total de residuos recollidos (t)
b-    total de residuos recollidos selectivamente (t)

Valoración: 

negativo

negativo

Produción de residuos per cápita

Descrición breve
Cantidade de residuos urbanos xerados por persoa ao longo dun ano nun determinado territorio (Anexo I).
A produción de residuos é un dos problemas aos que a sociedade actual ten que facer fronte xa que supón unha perda de recursos e enerxía, estando intimamente relacionado co desenvolvemento sustentable e a degradación do medio ambiente.

Valoración: 

negativo

negativo