Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Densidade de autoestradas

Descrición breve
Este indicador mide o grao de accesibilidade que unha persoa pode ter a un determinado servizo ou equipamento a través da rede viaria, neste caso por autoestrada.

Fórmula de cálculo
Densidade de autoestradas por cada 1000 km2 de superficie: (a*1000)/b
Densidade de autoestradas por cada 100.000 habitantes: (a*100.000)/c

Variables
a - extensión de autoestradas (km)
b- superficie total do territorio (km2 )
c - número total de habitantes (hab)

Unidades
km/1000km2 
km/10.000hab

Fontes
Eurostat ; INE Portugal; INE España; IGP; IGN España; SIGNA

Análise breve

106

Gráfico 29- Densidade de autoestradas por superficie e por habitante en 2009.

Os valores de quilómetros da rede de autoestrada por habitante e por área da eurorrexión son superiores aos valores de Portugal, de España e da media dos países da UE-27 (Gráfico 29). En 2009 a eurorrexión tiña 35 km de autoestrada por cada 100.000 habitantes, mentres Portugal tiña 25 km, España 30 km e a UE-27 15 km. A densidade de quilómetros de autoestrada por cada 1000km2 na eurorrexión era de 45 km, mentres Portugal, España e a media da UE-27 era de 29 km, 28 km e 21 km, respectivamente.

107 Figura 13 - Densidade da rede viaria por superficie de municipio (km/km2 ) na eurorrexión en 2009.

A análise da densidade da rede viaria por superficie de municipio (km/km2) (Figura 13) mostra unha accesibilidade maior e máis homoxénea nos territorios circundantes ás principais cidades e capitais de provincia ou distrito e nos nós das autoestradas e itinerarios principais.

 

Valoración: 

neutro

neutro