Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Axenda 21 local: Apoio á elaboración e implementación

imagen: 
Autores - Colaboradores: 

EDITORES
Manuel Borobio Sanchiz
Xoán F. Vázquez Mao

DIRECTOR S.E.P.U.
Enrique Varela

AUTORES
Anabela de Carvalho Martins Fernandes
Violeta Bouzada Novoa
Paulo António Silva Gonçalves
Marcos Pérez Gulín
Fernando Sanz Guardo
Francesc Cárdenas Ropero
Emilio Fernández Suárez
Luis Manuel Morais Leite Ramos

REVISIÓN
Gonzalo Méndez Martínez
Manuel Rodríguez Suárez
Laura Domarco Álvarez

COORDINADORES CIENTÍFICOS
Emilio Fernández Suárez
Universidad de Vigo
Luis Manuel Morais Leite Ramos
UTAD
Francesc Cárdenas Ropero
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona

EQUIPO TÉCNICO DA AXENCIA DE ECOLOGÍA URBANA
Anabela de Carvalho Martins Fernandes
Ecología Aplicada
Paulo António Silva Gonçalves
Ingeniería ambiental
Fernando Sanz Guardo
Ciencias Ambientales
Manuel Rodríguez Suárez
Biología
Laura Domarco Álvarez
Ciencias Ambientales
Violeta Bouzada Novoa
Publicidad y Relaciones Públicas

EDICIÓN
Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular

As organizacións que pretenden alcanzar posicións de liderado nos seus ámbitos nestas primeiras décadas do século XXI deben introducir, se aínda non o fixeron, instrumentos
de planificación estratéxica na súa xestión. Neste contexto, é preciso sinalar que a Axenda 21 Local (A21L) é un documento estratéxico, considerado como tal porque parte dun
modelo intencional que orienta todas as accións municipais co obxectivo de conseguir un modelo de desenvolvemento máis sustentable. É transversal, porque inclúe todos os ámbitos
da vida local, urbana ou rural. A A21L debe recoller as expectativas que o municipio ten, posiblemente desde hai moitos anos, e propoñer accións (a curto, medio ou longo
prazo) que cubran estas aspiracións. Debe ser coherente con todos os demais plans estratéxicos sectoriais que xa se atopen en vigor no municipio, sexa cal for a súa denominación.

Archivo PDF: