Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Residuos

Xestión integral de residuos urbanos con participación cidadá.

Esta boa práctica parte da implantación dunha forma racional e integrada de tratamento de residuos sólidos contando para isto cun proceso altamente participativo e que inclúe a construcción dunha planta de reciclaxe e compostaxe dando servizo ao 100% da poboación, reintroducíndose os produtos no ciclo produtivo a través de empresas de economía local.

Recollida selectiva porta a porta de aparellos eléctricos e electrónicos.

Esta boa práctica consiste na reciclaxe dos lodos xerados no proceso de tratamento das augas da comarca na estación depuradora de Arazuri. O feito de que estes lodos fosen de gran calidade e baixo contido en metais pesados fixo que fosen aptos para o seu aproveitamento coma, abono, compost e recebo coa consecuente gran aceptación por parte dos agricultores.
Arazuri (Navarra).
 

Fomento da compostaxe no medio rural.

 Para levar a cabo esta boa práctica procedeuse á implantación da compostaxe nas zonas de Mungia onde sí era viable: caseríos de zonas rurais e barrios periféricos. O principal logro foi o establecemento dun programa de apoio á compostaxe da fracción orgánica dos residuos domiciliarios e de xardiñería dos barrios periféricos, xunto coa sensibilización no respecto polo entorno e educación nas novas experienzas de compostaxe.
Mungia (Bizkaia).
 

Recollida selectiva de aceite de uso doméstico.

Para levar a cabo esta boa práctica repartíronse de xeito gratuíto recipientes para a recollida do aceite de uso domestico, xerando o hábito por parte dos habitantes a reciclar o aceite usado, evitar que se verta polo desagüe e mellorara a calidade da auga do rio. Os recipientes repartidos son ao mesmo tempo reciclados. Recuperáronse 1,7 toneladas de aceite usado que se reaproveitou en parte para a produción de biodiesel.
Llodio-Laudio (Álava).
 

Ordenanza e xunta municipal para a xestión de residuos domiciliarios.

Neste concello alavense articulouse unha ordenanza municipal de xestión de residuos domiciliarios e a creación da Xunta municipal de residuos coma elemento de implicación da industria local, establecendo acordos de cooperación e prestación de servizos dentro da estratexia ambiental local. Froito do mencionado, logrouse a redución do vertido de residuos perigosos grazas a unha maior concienciación cidadá e ao coñecemento dos fluxos de residuos no concello.
Legutiano (Álava).
 

Gestion5r: unha ferramenta en Internet para a reciclaxe.

Para conseguir a calificación de boa práctica, este concello biscaíno creou unha ferramenta tecnolóxica e práctica que aglutina a maior información existente acerca da reciclaxe e xestión dos residuos a nivel estatal. Logrouse a sensibilización e orientación á poboación e empresas para a correcta xestión de residuos.
Gordexola (Bizkaia).
 

Compra municipal ambientalmente correcta.

Procedeuse neste concello á implantación dun código interno de compras e contratos municipais baseado en criterios de aforro e eficiencia no consumo dos recursos e na filosofía do presuposto ambiental. Reduciuse con este código a xeración de residuos e emisións nas dependencias municipais , racionalizouse e ambientalizouse o servizo de compras e contratos, así coma un gasto menos de 5000 euros ao ano en adquisición de produtos de limpeza.
Manlleu (Barcelona).
 

Ekoscan: ferramenta para a ambientalización das instalacións e servizos municipais.

Para realizar esta boa práctica adaptouse unha ferramenta de mellora da xestión ambiental utilizada con éxito no ámbito industrial aos servizos e instalacións municipais. Conseguiuse unha efectiva mellora na xestión ambiental do servizo ou instalación municipal, sensibilizando á súa vez aos traballadores/as e cidadanía en actuacións que promoven a diminución da xeración de residuos e consumo racional de recursos.
Zumarraga (Gipuzkoa) Markina (Bizkaia).
 

Recuperación dunha antiga central hidroeléctrica.

Esta boa práctica consistiu na recuperación dunha antiga central hidroeléctrica en desuso para producir e vender enerxía seguindo o réxime especial segundo o Real Decreto 2818/98, do 23 de decembro, sobre produción de enerxía eléctrica de instalacións abastecidas por recursos ou fontes de enerxía renovable, residuos e coxeneración. Con isto logrouse a produción de 3 millóns de KWh ao ano a partires dunha fonte de enerxía limpa e a recuperación do patrimonio industrial municipal.
Asparrena (Álava).
 

Xestión de residuos de obras nun edificio de vivendas en L’Ampolla Tarragona.

Xestión de residuos da construcción mediante actuacións que se centran na adecuación de zonas para a separación selectiva, disposición de contenedores especializados para cada fracción, formación axeitada aos operarios e control e seguemento da xestión dos residuos e operarios.
 L’Ampolla.
 

Distribuir contido