Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Publicaciones

Carta de Leipzig sobre Ciudades Europas Sostenibles

Acordo por parte dos ministros responsables do Desenrolo Urbano dos Estados membros duns principios e estratexias comúns para levar a cabo unha política de desenrolo urbano.
Organismo promotor:Estados membros da UE

 

El futuro del mundo rural

Estable que a problemática que os cambios económicos e sociais están ocasionando na agricultura e como consecuencia máis inmediata, no medio rural. Unha das súas aportacións máis relevantes foi a definición do que se entende por mundo rural. Á súa vez, distinguiu tres tipos de áreas rurais: áreas rurais integradas, áreas rurais intermedias e áreas rurales alonxadas.
Organismo promotor:Comisión Europea
 

Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Documento Temático 1. Políticas y prácticas para garantizar y mejorar el acceso a la tierra.

Este documento trata as políticas e prácticas actuais para garantir o acceso á terra aos pobres. Abarca África, América Latina e Asia facendo referencia tamén a experiencias de Europa Central e Oriental e da ex Comunidade de Estados Independentes. O documento examina o cambio nos enfoques da reforma agraria as diferentes formas de garantir o dereito á terra e lograr unha distribución máis equitativa, a vulnerabilidade de grupos particurais a perder os seus dereitos e a necesidade de afrontar o dereito de terras mentres se resolven os conflictos e na construcción da paz.

Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Documento Temático 2. Estado y Sociedades Civiles, acceso a la tierra y desarrollo rural: reforzar a capacidades para nuevas formas de gobierno.

Neste documento expóñense as principais necesidades de fortalecemento das capacidades dos Estados e as sociedades civís, necesidades para un desenrolo real e sostible. Resalta a imposibilidade de Estados e organismos internacionais de frear as dinámicas de reducción en masa do acceso á terra e aos recursos naturais e ante a ignorancia destes axentes a, de qué xeito, impulsar procesos eficaces de corrección de desigualdades, preséntanse neste documento e analízanse aspectos estratéxicos para precisar a natureza das necesidades das novas competencias.
Organismo promotor:FAO
 

Informe Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural

Informe que sinala as conclusións que debatiron os países asistentes a esta conferencia. Nela chegouse ao acordo de que a reforma agraria é o mellor instrumento para convatir a pobreza, alcanzar xustiza social e unha maior produtividade.
Organismo promotor:FAO
 

Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Documento Temático 3. Nuevas oportunidades de desarrollo rural basaddo en la Comunidad.

Este documento presenta o desenrolo rural coma un elemento esencial das estratexias de desenrolo sostible por razóns coma a súa utilidade coma instrumento de inclusión social por medio dun "traballo digno", imperativo ambiental, a través da promoción do "bó uso" da natureza por parte do campesiñado e porque se trata dun sector cun efecto multiplicador importante no resto da economía.

Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural

"O Libro Blanco é un documento descriptivo no que, por un lado, se expoñen e analizan ordenadamente a situación actual e os problemas básicos agrarios e rurais, e por outro, establécense previsións sobre a evolución desexable do sector.

OECD Rural Policy Reviews: Spain

"A transformación radical que en España as zonas rurales experimentaron nas últimas décadas suxiren que, como ocurriu en moitos países da OCDE, fora necesario un novo enfoque da política rural. España realizou recentemente unha importante reforma das súas políticas rurais, incluída a fusión do Ministerio de Agricultura co Ministerio de Medio Ambiente e a recentemente aprobada "" Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural"". Este novo marco crea ""Unha política rural do estado"", logrando que España esté en mellores condicións para afrontar os retos e oportunidades das zonas rurais.

Política de Desarrollo Rural de la UE 2007-2013

Adoptada en 2005 polo Consello de Agricultura supón unha reforma fundamental da política de desenrolo rural para o período 2007-2013. Integra a iniciativa comunitaria Leader e dá un paso cara a simplificación abordando o desenrrolo rural a través dun único marco de financiación e programación. Os obxectivos son aumentar a competitividade do sector agrícola, valorizar o entorno e o paisaxe rural a través do apoio á xestión do territorio e mellorar a calidade de vida nas zonas rurais e fomentar a diversificación da actividade económica.
Organismo promotor:Comisión Europea
 

Directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural (período de programación 2007-2013)

Directrices tomadas para a realización da Política de Desenvolvemento Rural da UE para o período indicado.
Organismo promotor:Consello da UE
 

Distribuir contido