Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Publicaciones

Agenda 2000

Establece un conxunto de reformas das políticas da UE, incluída a agricultura , acordadas na Cumbre de Xefes de Estado ou de Goberno da UE, no Consello Europeo de Berlín, celebrado en maio de 1999, que fixou as "Perspectivas Financieiras" para o presuposto da UE a partires do 2000-2006.
Organismo promotor:Comisión Europea
 

Cumbre de Berlín 1999

 Aproba a Axenda 2000 que prevé un incremento de recursos nos próximos anos ademais dunha concentración temática e xeográfica das accións estruturais para reducir as desigualdades rexionais e lograr unha converxencia real entre os diferentes estados membros.
Organismo promotor:Comisión Europea
 

Conferencia de Salzburgo 2003 (Conclusións e Programa)

"A Conferencia de Salzburgo é un seguemento da Conferencia de Cork sobre desenrolo rural (1996), que abriu un amplo debate sobre a política de desenrolo rural. Ese proceso culminou na Agenda 2000, que viu a política de desenrolo rural establecido coma o segundo pilar da política agrícola común. A conferencia ofrece unha oportunidade para unha ampla reflexión sobre a experiencia da actual xeración de programas de desenrolo rural que vai dende 2000-2006, e extraer leccións e conclusións para a próxima xeración de programas durante o período 2007-2013.

"

Enfoque LEADER. Guía básica

Este documento expón o enfoque Leader e explica cómo poder utilizalo para o desenrolo dos núcleos rurais. Nel tamén se ofrece información básica sobre o xeito de poñelo en práctica a escala local, coma parte integral da política de desenrolo rural da UE. O documento componse dunha descripción do concepto Leader, das principais características do seu enfoque, dunha explicación básica sobre o funcionamento de tal enfoque sobre o terreo e os puntos importantes para obter máis información.
 

Conferencia Europea de Ministros Responsables da Ordenación do Territorio (CEMAT)

Nesta conferencia díctanse catro resolucións nas que se decide recomendar aos estados membros acerca de temas coma o Desenrolo Policéntrico e a Gobernanza Territorial, ademais de realizar un compromiso de levar a cabo tódalas accións pertinentes que contribúan ao fortalecemento da competitividade mundial de tódoalas resios do continente europeo. Na cuarta resolución, establécese o tema a tratar na seguinte edición.
Organismo promotor:Consejo de la UE
 

V Conferencia Internacional de Desarrollo Rural de la OCDE, titulada “Regiones Innovadoras: el Papel del Capital Humano y la Tecnología”.

A conferencia desenrolouse en seis sesións. Na primeira, “Innovación nas rexións rurais: ¿unha excepción ou unha necesidade?”, os intervintes centraron os seus discursos na idea de que a innovación é a clave para o futuro das zonas rurais. A segunda sesión abordó de forma pormenorizada a atracción do capital humano ás zonas rurais.

I Conferencia Internacional de Desarrollo Rural de la OCDE, titulada "El futuro de la Política Rural"

O evento tivo coma objectivo analizar as tendencias da política rural co propósito de implementar novas accións e diminuir os rezagos en materia territorial de servizos sociais e infraestrutura. Esta conferencia internacional, estIvo presidida por Herwig Schlogl, Secretario General Adjunto de la OCDE, y Mario Pezzini, responsable de la División Territorial de esta organización.
Organismo promotor:OCDE
 

II Conferencia Internacional de Desarrollo Rural de la OCDE, titulada "Nuevas propuestas para la Política Rural"

Esta conferencia dividiuse en cinco sesións as cales trataron temas coma a necesidade de novas políticas rurais, a visión para as novas políticas rurais, dentro das dúas seguintes sesións tituladas "Un laboratorio de política rural arredor do mundo" fálase nunha das sesións da construción dunha nova economía rural e noutra do replantexamento do gobernanza, na derradeira sesión plantéxase o tema de ónde está a política dirixida.
Organismo promotor:OCDE
 

III Conferencia Internacional de Desarrollo Rural de la OCDE, titulada "Diseñando e implementando políticas de desarrollo rural"

" Esta conferencia abordou as principais cuestións relacionadas co diseño e aplicación de políticas baseadas no lugar para o desenrolo rural centrándose en tres áreas clave:
O papel do goberno central e rexional e os mecanismos de coordinación vertical;
coordinación horizontal no nivel central; o papel de los actores locales e menor relación horizontal."
Organismo promotor:OCDE

 

IV Conferencia Internacional de Desarrollo Rural de la OCDE, titulada "Inversiones prioritarias para el desarrollo rural"

"A conferencia consistiu en seis sesións plenarias. A primeira trataba trataba o tema sobre cales son as prioridades nas zonas rurais, a segunda o fomento da innovación nestas zonas, na cuarta o suministro de servizos ás rexións escasamente pobladas e na quinta a explotación dos vínculos urbano-rurais, por último unha rica sesión de clausura concluiu os debates da conferencia.
 "
Organismo promotor:OCDE
 

Distribuir contido