Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Publicaciones

Informe Brundtland

Informe socioeconómico elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU, por una comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland, donde se recogen las conclusiones de la Conferencia sobre el Medio Humano de 1972. Originalmente, se llamó Nuestro Futuro Común (Our Common Future, en inglés). En este informe, se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible.
Organismo promotor: ONU

 

El marco del desarrollo rural español

Memoria na cal se fai unha descripción do país, se determina a estratexia a levar a cabo para a súa política de desenrolo rural e por último detalla as medidas que España presenta no seu marco nacional á Comisión.
Organismo promotor:Comisión Europea
 

Planes de desarrollo rural en España: Red Rural Nacional( Programa de la Red Rural Nacional)

Esta memoria presenta un perfil do país e posteriormente menciona os programas a levar a cabo en función dese perfil, 17 programas rexionais e 2 horizontais.
Organismo promotor:Comisión Europea
 

Novo Programa Leader de Galiza 2007-2013 "Construir un novo, tarefa de País"

Nesta presentación móstrase o programa de desenrolo rural Leader para Galiza no período 2007-2013 establecéndose medidas e obxectivos á vez que comparando coa experiencia do período 2000-2006.
Organismo promotor:Xunta de Galicia
 

Marco Nacional de Desarrollo Rural

Este documento preséntase co fin de incorporar elementos comúns e medidas ou actuacións horizontais de inclusión obrigatoria para os 17 programas de desenrolo rural rexionais, para cuxo seguemento se crea o Comité de Seguemento Nacional. Ademais dos 17 programas trata un específico chamado Red Rural Nacional.
Organismo promotor:Ministerio de Medio Ambiente y Rural y Marino

 

Directrices estratéxicas comunitarias de desenrolo rural (2007-2013)

Neste documento establécense as directrices estratéxicas comunitarias de desenrolo rural necesarias para alcanzar as prioridades da Comunidade en especial en relación cos obxectivos do desenrolo sustentable de Gotemburgo e a estratexia reformada de crecemento do emprego de Lisboa.
Organismo promotor:Consejo de la UE
 

Política de Desarrollo Rural de la UE (2007-2013) Eje 1

Neste documento presentación exponse o eixe 1 do desenrolo da UE que abarca o tema da competitividade do sector agrícola e forestal.
Organismo promotor:Comisión Europea de Agricultura y desarrollo rural
 

Informe del Secretario General de la ONU sobre Agricultura sostenible y Desarrollo Rural

Este informe dá a coñecer os distintos graos de éxito dos programas e políticas para reducir a pobreza nas zonas rurais. Fai constar que un elevado númenro de persoas de paises en desenrolo aínda carecen de acceso a servizos sociais básicos así coma o pouco desenrolo do mercado e que o crecemento das infraestruturas foi a un paso máis lento que o incremento da poboación. Para superar estes obstáculos proponse no informe unha serie de recomendacións entre elas, fundamentais, proporcionar acceso á financiación rural, mercados locais, tecnoloxía, educación e outros servizos sociais.

Estrategia Territorial Europea

Supón a definición dos modelos e políticas territoriales para conseguir un desenvolvemnto equilibrado e sustentable do territorio da UE
 

A Parroquia en Galicia, presente, pasado e futuro

Varios autores fan unha reflexión sobre os diferentes aspectos que definen a parroquia en Galicia. Pártese dunha visión actual, achegándose ao seu pasado, e analízase o seu presente e proxección de futuro. O libro acompáñase dun CD e un mapa de parroquias a escala 1:200.000
 

Distribuir contido