Idiomas

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iníciar sessão de utilizador

Santiago, 28 de Fevereiro de 2011. - A Xunta de Galicia, através da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, lidera um projecto de cooperação transfronteiriça na Eurorregião Galiza -Norte de Portugal, em associação com o Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, que tem como objectivo definir um modelo para a planificação e gestão territorial da Eurorregião.

Santiago de Compostela, 12 de Março – Especialistas de referência reuniram-se na passada quinta-feira no âmbito do projeto Desourb, desenvolvido entre a Xunta de Galicia e o Eixo Atlântico, através da Agência de Ecologia Urbana do Eixo Atlântico, para tratar duas das principais questões que afetam o desenvolvimento da Eurorregião: a necessidade de autossuficiência energética e a inovação como motor de impulso da economia e da melhora do meio ambiente.

COLECÇÃO: ESTUDOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Este documento establece as condicións técnicas que deben tomarse en consideración na convocatoria de axudas para a promoción de instalacións de Enerxía Solar Fotovoltaica no ámbito do Plan de Fomento das Enerxías Renovables do período 2005-2010. Establécese o ámbito de apicación do plego así coma a necesidade de xustificacións no caso de levar a cabo no proxecto solucións distintas ás previstas en dito plego.
Organismo promotor: IDEA. CENSOLAR. CIEMAT.

 


Este informe tras facer unha introdución sobre o que é e supón a coxeneración analiza a súa situación en Europa e en España, para logo adentrarse en Galicia.  Este informe presenta a coxeneración coma o futuro o cal vai estar moi ligado ao desenvolvemento das tecnoloxías que permitirán ampliar o campo de aplicación deste tipo de produción de enerxía, unha alternativa firme ás enerxías convencionais.
Organismo promotor: INEG

Este informe analiza a actividade hoteleira en relación co consumo enerxético que xera este sector, fixándose niveis medios de consumo segundo a tipoloxía do hotel,categoría e localización. Analízanse os puntos de consumo, cuantifícanse custos e dispóñense medidas de racionalización. Analízase a viabilidade de implantación de sistemas innovadores de produción de enerxía baseado no aproveitamento de recursos endóxenos.

O documento comeza cunha visión xeral sobre a importancia do cambio nos hábitos de consumo para conseguir un futuro enerxéticamente sostenible.Tamén
aborda a teoría e un método de planificación para os programas de cambio de comportamento.