Idiomas

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iníciar sessão de utilizador

Publicações

"Declaración regional sobre la agricultura y el desarrollo rural, la tierra, la sequía y la desertificación, y África. Informe de la reunión regional dedicada a la ejecución correspondiente a África "

" Este informe aborda a reunión rexional adicada á execución correspondente a África na cal se examina o progreso alcanzado na execución, identifícanse os principais desafíos, limitacións e oportunidades,
ensinanzas extraídas e enfoques prioritarios para a ulterior execución en África do
Programa 21 e o Plan de
Aplicación das Decisiones de Johannesburgo da Cume Mundial sobre o
Desenrollo Sostible, e formulanse reflexións ao respecto."
Organismo promotor:Consejo Económico y Social (ONU)
 

"Agricultura, desarrollo rural, tierra, sequía y desertificación: obstáculos, lecciones y desafíos para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe Informe del segundo Foro de Aplicación Regional del Desarrollo Sostenible"

 Análise dos principais temas relacionados co desenvolvemento agropecuario e rural, e a situación do medio ambiente e os recursos naturais de América Latina e o Caribe no período 1990 a 2005.
Organismo promotor:CEPAL
 

"Desarrollo rural. Informe del Secretario General"

"Los programas y las políticas aplicados para reducir la pobreza en las zonas
rurales han tenido distintos grados de éxito. Un gran número de habitantes de las
zonas rurales de muchos países en desarrollo aún no tienen acceso a servicios
sociales básicos como salud, educación, agua, saneamiento y fuentes de energía
modernas. Los mercados siguen estando poco desarrollados y la mejora de la
infraestructura no ha ido al paso del crecimiento de la población. Para superar estos
obstáculos habrá que centrarse en programas que contribuyan a mejorar la eficiencia

I Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo

"Esta conferencia tivo coma fin o intercambio de información científica acerca das variables demográficas, os seus determinantes e consecuencias. Esta Conferencia, de carácter eminentemente académica, resolveu básicamente profundizar no coñecemento demográfico dos países en desarrollo e fomentar a creación de centros de capacitación rexional que contribúan ao tratamento dos temas de población e á preparación de persoal especializado no análise demográfico.
"
Organismo promotor:ONU
 

Ambientalmente sustentable

Revista científica Galego-Lusófona de Educación Ambiental que neste caso comprende os números dos meses de xullo-decembro 2007.  Neste número da revista, de carácter monográfico, preséntanse estudos de caso e accións para mellorar, a través dos distintos intrumentos sociais (comunicación, educación, participación e sensibilización), a conservación da fauna.
 

II Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo

Neste encontro internacional enfatízase no análise da fecundidade coma parte dunha política para a planificación do desenrolo. Esta Conferencia realízase nun momento no que conflúen os estudos sobre aspectos demográficos do desenrolo levados a cabo por especialistas co inicio dos programas de poboación subvencionados pola Axencia dos Estados Unidos para o Desenrolo Internacional (USAID).
Organismo promotor:ONU

III Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo

Nesta conferencia o énfasis do debate centrouse nas relacións entre os factores de poboación e o desenrolo. Como froito da Conferencia, o Plan de Acción Mundial sobre Poboación sinala, entre otros principios, que a meta esencial é o desenrolo social, económico e cultural dos países, que os fenómenos demográficos e o desenrolo son interdependentes, e que os obxectivos e políticas demográficas son parte integrante (elementos constitutivos) das políticas de desenrolo social e económico.
Organismo promotor:ONU
 

IV Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo

"Esta Conferencia  revisou e ratificou na maioría dos aspectos os acordos da Conferencia de Bucarest de 1974 e ampliou o Plan de Acción Mundial sobre Poboación (PAMP), para incorporar os resultados das últimas investigacións e datos proporcionados polos gobernos. Os dereitos humanos individuais e familiares, as condicións de saúde e benestar, o emprego, a educación, entre otros, foron temas relevantes dentro da Declaración suscrita pola Conferencia.

V Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo

No documento aprobado nesta conferencia respáldase unha nova estratexia na que destacan os numerosos vínculos existentes entre a población e o desenrolo e céntrase a atención na satisfacción das necesidades de homes e mulleres particulares máis que no logro de obxectivos demográficos. Concretamente no seu capítulo IX trata a distribución de la población, urbanización y migración interna.  

"Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1999) CIPD + 5 "

Os progresos e desafíos na implementación das estratexias sobre poboación e desenrolo foi o tema central desta reunión de líderes mundiais acordada por unha resolución de la Asamblea General adoptada el 18 de Diciembre de 1997.
Organismo promotor:ONU
 

Conteúdo sindicado