Idiomas

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Inicio de sesión

Publicaciones

Estudo de Mobilidade Alternativa

imagen: 

Este documento pretende abordar os elementos conceptuais e técnicos necesarios para abordar un plan de mobilidade que dea resposta aos desafios que o uso da bicicleta levanta. Tammén crea a necesidade de dotarnos dos elementos organizativos que garanticen a sua implementación e mantenemento no tempo, incluindo a necesidade de incluir a mobilidade en bicicleta (e tammén os restantes medios) nas estratexias de planificación que actualmente configuran a cidade: plans directores municipais e demáis figuras do plan.

PLATAFORMA DESOURB

imagen: 

Arquitectura técnica de ampliación de funcionalidades y herramientas SIX del Proyecto DESOURB, en el que se incluye manual del usuario y una guía de instalación y administración del mismo.

Carta de Leipzig sobre Ciudades Europas Sostenibles

Acordo por parte dos ministros responsables do Desenrolo Urbano dos Estados membros duns principios e estratexias comúns para levar a cabo unha política de desenrolo urbano.
Organismo promotor:Estados membros da UE

 

El futuro del mundo rural

Estable que a problemática que os cambios económicos e sociais están ocasionando na agricultura e como consecuencia máis inmediata, no medio rural. Unha das súas aportacións máis relevantes foi a definición do que se entende por mundo rural. Á súa vez, distinguiu tres tipos de áreas rurais: áreas rurais integradas, áreas rurais intermedias e áreas rurales alonxadas.
Organismo promotor:Comisión Europea
 

Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Documento Temático 1. Políticas y prácticas para garantizar y mejorar el acceso a la tierra.

Este documento trata as políticas e prácticas actuais para garantir o acceso á terra aos pobres. Abarca África, América Latina e Asia facendo referencia tamén a experiencias de Europa Central e Oriental e da ex Comunidade de Estados Independentes. O documento examina o cambio nos enfoques da reforma agraria as diferentes formas de garantir o dereito á terra e lograr unha distribución máis equitativa, a vulnerabilidade de grupos particurais a perder os seus dereitos e a necesidade de afrontar o dereito de terras mentres se resolven os conflictos e na construcción da paz.

Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Documento Temático 2. Estado y Sociedades Civiles, acceso a la tierra y desarrollo rural: reforzar a capacidades para nuevas formas de gobierno.

Neste documento expóñense as principais necesidades de fortalecemento das capacidades dos Estados e as sociedades civís, necesidades para un desenrolo real e sostible. Resalta a imposibilidade de Estados e organismos internacionais de frear as dinámicas de reducción en masa do acceso á terra e aos recursos naturais e ante a ignorancia destes axentes a, de qué xeito, impulsar procesos eficaces de corrección de desigualdades, preséntanse neste documento e analízanse aspectos estratéxicos para precisar a natureza das necesidades das novas competencias.
Organismo promotor:FAO
 

Informe Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural

Informe que sinala as conclusións que debatiron os países asistentes a esta conferencia. Nela chegouse ao acordo de que a reforma agraria é o mellor instrumento para convatir a pobreza, alcanzar xustiza social e unha maior produtividade.
Organismo promotor:FAO
 

Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Documento Temático 3. Nuevas oportunidades de desarrollo rural basaddo en la Comunidad.

Este documento presenta o desenrolo rural coma un elemento esencial das estratexias de desenrolo sostible por razóns coma a súa utilidade coma instrumento de inclusión social por medio dun "traballo digno", imperativo ambiental, a través da promoción do "bó uso" da natureza por parte do campesiñado e porque se trata dun sector cun efecto multiplicador importante no resto da economía.

Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural

"O Libro Blanco é un documento descriptivo no que, por un lado, se expoñen e analizan ordenadamente a situación actual e os problemas básicos agrarios e rurais, e por outro, establécense previsións sobre a evolución desexable do sector.

Distribuir contenido