Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Recursos Externos

Biocarburantes en el transporte

Autores - Colaboradores: 

Javier Rico
 

Organismo promotor:IDEA. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

 

Kiotín y la Máquina del Tiempo

Autores - Colaboradores: 

Lola Manteiga
 

Kiotín é unha publicación levada a cabo polo centro para a política ambiental TERRA. Trátase dun conto infantil na que diversos persoaxes viaxan ao pasado e descobren as principais preocupacións ambientais da actualidade, dende ahí avanzarán ao presente e finalmente proxectan o futuro dende unha actitude responsable. Kiotín, é un dos duendes que va a transformar a realidade en conto. El viaxará polo tempo da man dos seus parentes e amigos desvelando as causas e consecuecias do cambio climático.
Organismo promotor:TERRA

 

Cómo poner en marcha un Servicio de Recogida "Portal a Portal" del papel de los hogares

Este informe determina a metodoloxía da experiencia de recollida de papel dos fogares do concello de Tres Cantos (Madrid)
Organismo promotor:ASPAPEL

 

Tu papel 21. Un sistema de evaluación y certificación de la recogida selectiva de papel y cartón para los ayuntamientos basado en las directrices de la Agenda 21 Local

Autores - Colaboradores:  

Este é un programa promovido pola organización empresarial española que agrupa ás principais empresas do sector da celulosa e papel desenrolado dentro do marco do Proxecto "Tu papel es importante". Éste é un programa deseñado para axudar aos concellor a mellorar a recuperación de papel e cartón, co obxectivo final de contribuir ao desenrolo sostible e á calidade de vida dos cidadáns, en liña coas directrices da Axenda 21.
Organismo promotor:ASPAPEL

Cómo mejorar el servicio de recogida selectiva de papel y cartón del contenedor azul

Este documento pretende servir de ferramenta para os responsables municipais co obxectivo de melloraren os seus sistemas de recollida selectiva de papel e cartón. Comeza tratando a situación actual da recollida selectiva de papel e cartón no contedor azul determinándoa dende o punto de vista de aspectos cuantitativos e cualitativos. A continuación trata as melloras a adoptar no sistema do contedor azul (aumento do nº de contedores, ubicación, mantemento destes, campañas de concienciación...) e a necesidade de recollidas complementarias ao contedor azul.

Caderno de campo: Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia

Neste documento dispóñense primeiramente o que o Protocolo de Kioto responde a  cuestións relativas respecto dos gases efecto invernadoiro, responde tamén aos compromisos que supón tal protocolo para os países e recomenda determinadas medidas para o seu cumprimento, recorda a entrada en vigor do Protocolo e analiza a súa situación actual. Seguidamente trata as medidas adoptadas pola UE centrándose no tema do comercio de dereitos de emisión. Menciona as medidas adoptadas por España, o Plan Nacional de Asignación de Dereitos do 2005-2007 e as previsións do Plan 2008-2012.

Guía de Recursos en Navarra. Energía y Cooperación al Desarrollo.

Esta guía realiza unha recopilación de experiencias, proxectos e recursos desenrolados por ONGDs que relacionan cooperación ao desenrolo e recursos. Identifica recursos tecnolóxicos, materiais, humanos, formativos e informativos que están sendo desenrolados e que poden ser aplicables ao ámbito da cooperación ao desenrolo. Identifica asimismo as liñas de financiación.
Organismo promotor:CRANA

 

Tecnologías y Medio Ambiente.Plan de actuación a favor de las Tecnologías Ambientales en la UE y fomento de las Tecnologías Ambientales en España.

Autores - Colaboradores: 

Carolina Rodriguez Rodriguez
 

Esta presentación aborda o tema das tecnoloxías e o Medio Ambiente, contextualizándoo dentro do marco europeo tratando as iniciativas relativas ó mencionado tema. Seguidamente fai tamén unha análise dentro do contexto nacional dos programas e proxectos realizados.
Organismo promotor: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

 

Guía de la energía para centros escolares

Autores - Colaboradores: 

Montse Guerrero e Leire Rebolé
 

Esta guía propón a elaboración dun plan enerxético para os centros escolares que supoña unha ferramenta de traballo participativa e integradora co obxectivo de afrontar o estudo do consumo enerxético e reducir as emisións de CO2 asociadas. Descríbense as fases para o desenrolo de dito plan plasmando en cada unha delas ideas e fichas necesarias para levalas a cabo. Ofrécese tamén unha xustificación curricular do tema enerxético, consellos prácticos ,medidas de aforro e recursos didácticos complementarios.
Organismo promotor: CRANA

 

Guía del uso eficiente de la energía para edificios de la Administración.

Autores - Colaboradores: 

Concha Fernández de Pinedo
 

Esta guía presenta pautas para realizar unha xestión enerxética dos edificios que inclúan o seguimento dos consumos enerxéticos, a optimización do funcionamento das instalacións, e o impulso de hábitos responsables.  Proponse a incorporación e a valoración do criterio da eficiencia enerxética na contratación pública, na adquisición de  obras novas ou reforma, na adquisición, do equipamento consumidor ou transformardor de enerxía, incluído o equipamento informático. Preséntanse ideas para reducir as necesidades de desprazamento e lograr unha movilidade máis sostible.

Distribuir contido