Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

ENVOLVENTE SOCIAL: Rendimento

Os indicadores de sustentabilidade do grupo Rendimento atópanse dentro do eixo temático da Envolvente Social.

Indicadores: 

PIB per cápita

Descrición breve
O produto interior bruto (PIB) a prezos correntes representa o resultado final da actividade de produción das unidades produtivas residentes.
O PIB per cápita corresponde ao valor engadido polas unidades de produción localizadas nun certo espazo xeográfico polo total da poboación dese espazo xeográfico.

Fórmula de cálculo
PIB = C + I + G + (X - M)
PIB per cápita = PIB / N

Variables
C - Consumo privado
I - Investimento
G - Consumo público
X - Exportacións
M - Importacións

Valoración: 

neutro

neutro

Renda per cápita

Descrición breve
O Rendemento per cápita calcúlase a través da suma da ganancia media mensual por habitante. A ganancia media mensual corresponde ao importe bruto en diñeiro e/ou xéneros, pagado ao traballador, con carácter regular en relación ao período de referencia, por tempo traballado ou traballo fornecido no período normal e extraordinario. Inclúe, ademais, o pagamento de horas remuneradas pero non efectuadas (vacacións, festivos e outras ausencias pagadas).

Fórmula de cálculo
∑i=ngi

Variables

Valoración: 

neutro

neutro

Taxa de desemprego

Descrición breve
Taxa que define o peso da poboación desempregada sobre o total da poboación activa.
Considérase desempregado o individuo, con idade mínima de 15 anos que, no período de referencia, estaba simultaneamente nas situacións seguintes:

a) non tiña traballo remunerado nin calquera outro;
b) estaba dispoñible para traballar nun traballo remunerado ou non;
c) procurara un traballo, é dicir, fixera dilixencias no período especificado (período de referencia ou nas tres semanas anteriores) para encontrar un emprego remunerado ou non.

Valoración: 

negativo

negativo