Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Envolvente social

ENVOLVENTE SOCIAL: Educación

Os indicadores de sustentabilidade do grupo Educación atópanse dentro do eixo temático da Envolvente Social.

Porcentaxe de estudantes que cursan niveis de ensino superior

Descrición breve
Porcentaxe de estudantes que cursan niveis de ensino superior con relación á poboación con idade comprendida entre 20 e 24 anos.
Os datos abranguen estudantes, a tempo completo ou parcial, que asisten a centros de ensino superior público ou privado, clasificados de acordo cos criterios da International Standard Classification of Education (ISCED).

Fórmula de cálculo
(a/b)*100

Variables
a - número de estudantes que cursan o ensino superior

Valoración: 

neutro

neutro

Porcentaxe de estudantes que cursan niveis de ensino secundario ou post-secundario non superior

Descrición breve
Porcentaxe de estudantes que cursan niveis de ensino secundario ou post-secundario non superior con relación á poboación con idade comprendida entre 15 e 24 anos.
Os datos abranguen estudantes que asisten a centros de ensino público e privado, clasificados de acordo cos niveis e áreas de educación e formación da International Standard Classification of Education (ISCED). Inclúe estudantes a tempo completo e parcial integrados en réximes de educación xeral ou profesional (inclusive os alumnos que cursan programas de prácticas profesionais).

Valoración: 

neutro

neutro

ENVOLVENTE SOCIAL: Rendimento

Os indicadores de sustentabilidade do grupo Rendimento atópanse dentro do eixo temático da Envolvente Social.

PIB per cápita

Descrición breve
O produto interior bruto (PIB) a prezos correntes representa o resultado final da actividade de produción das unidades produtivas residentes.
O PIB per cápita corresponde ao valor engadido polas unidades de produción localizadas nun certo espazo xeográfico polo total da poboación dese espazo xeográfico.

Fórmula de cálculo
PIB = C + I + G + (X - M)
PIB per cápita = PIB / N

Variables
C - Consumo privado
I - Investimento
G - Consumo público
X - Exportacións
M - Importacións

Valoración: 

neutro

neutro

Renda per cápita

Descrición breve
O Rendemento per cápita calcúlase a través da suma da ganancia media mensual por habitante. A ganancia media mensual corresponde ao importe bruto en diñeiro e/ou xéneros, pagado ao traballador, con carácter regular en relación ao período de referencia, por tempo traballado ou traballo fornecido no período normal e extraordinario. Inclúe, ademais, o pagamento de horas remuneradas pero non efectuadas (vacacións, festivos e outras ausencias pagadas).

Fórmula de cálculo
∑i=ngi

Variables

Valoración: 

neutro

neutro

Taxa de desemprego

Descrición breve
Taxa que define o peso da poboación desempregada sobre o total da poboación activa.
Considérase desempregado o individuo, con idade mínima de 15 anos que, no período de referencia, estaba simultaneamente nas situacións seguintes:

a) non tiña traballo remunerado nin calquera outro;
b) estaba dispoñible para traballar nun traballo remunerado ou non;
c) procurara un traballo, é dicir, fixera dilixencias no período especificado (período de referencia ou nas tres semanas anteriores) para encontrar un emprego remunerado ou non.

Valoración: 

negativo

negativo

Estrutura demográfica

Descrición breve
Composición da poboación dunha rexión agrupada por clases de idade:
poboación nova (0 a 14 anos);
poboación en idade activa (15 a 64 anos) e
poboación maior (> 64 anos).

Fórmula de cálculo
(ai/b)*100

Variables
ai - número de persoas por cada clase de idade:
1:    Poboación nova - 0 a 14 anos
2:    Poboación en idade activa - 15 a 64 anos
3:    Poboación maior -> 64 anos
b - Poboación total (hab.)

Valoración: 

negativo

negativo

Densidade poboacional

Descrición breve
Relación entre a poboación e a superficie do territorio, xeralmente expresada en habitantes por quilómetro cadrado.
A presión urbana exercida sobre un territorio está directamente relacionada coa concentración demográfica. O aumento de poboación nun determinado territorio incrementa o consumo de recursos e a emisión de contaminantes ao medio ambiente, alterando o funcionamento dos ecosistemas.

Fórmula de cálculo
a/b

Variables
a) total de habitantes (hab.)
b) superficie do territorio (km2)

Valoración: 

neutro

neutro

ENVOLVENTE SOCIAL: Demografía

Os indicadores de sustentabilidade do grupo demografía atópanse dentro do eixo temático da Envolvente Social.

Distribuir contido