Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

CAMBIOS CLIMÁTICOS E ENERXÍA LIMPA: Emisións Atmosféricas

Os indicadores de sustentabilidade do grupo Emisións Atmosféricas están dentro do eixo temático do Cambio Climático e Enerxía Limpa.

Indicadores: 

Adición de biocombustibles ao consumo de combustibles

Descrición breve
O consumo de biocombustibles como porcentaxe sobre o consumo de combustibles nos transportes fai referencia aos obxectivos da Directiva 2003/30/CE, relativa á participación dos biocombustibles no consumo total. O valor de referencia calculado con base no contido enerxético é do 5,75% de toda a gasolina e gasóleo utilizados para efectos de transporte colocados no mercado, até 31 de decembro de 2010.
O consumo de biocombustibles no transporte é unha alternativa para a redución do consumo enerxético do sector e das súas emisións de GEI.

Valoración: 

neutro

neutro

Emisións de Gases de Efecto Invernadoiro (GEI)

Descrición breve
Avaliación das emisións de orixe antropoxénica dos principais gases que contribúen ao efecto invernadoiro. As emisións totais para estes compostos exprésanse en CO2 equivalente (CO2eq) por habitante e preséntanse en forma de índice (1990=100 para CO2, CH4, N2O e 1995=100 para gases fluorados: SF6, HFC e PFC).

Valoración: 

positivo

positivo

Emisións GEI difusas/PIB

Descrición breve
Cálculo da cantidade de GEI emitidos por sectores difusos por unidade de PIB, medido en euros a prezos actuais. Este indicador mostra a eficiencia que teñen os sectores produtivos limitando as emisións de gases mentres se producen bens e servizos para o consumo.

Fórmula de cálculo
a/b

Variables
a – toneladas de CO2 equivalente emitida
b – PIB

Unidades
tCO2eq/1000€

Fontes
CMATI; INE Portugal; INE España; IGE; EEA

Valoración: 

negativo

negativo

Emisións GEI provenientes de sectores difusos

Descrición breve

Valoración: 

negativo

negativo